A A A K K K
для людей з порушеннями зору
СТАРОКРИВИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №5
НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Методичні об'єднання вчителів

      Методичні  об'єд­нання (далі МО) вчителів-предметників, класних керівників освітнього закладу  — це структурний підрозділ науково-методичної служби школи. МО створюється за наяв­ності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення  предметних МО гумані­тарного, суспільно-гуманітарного, математично-природни­чого, технологічного, ху­дожньо-естетичного, фізкультур­но-оздоровчого напрямів.

 Завдання МО вчителів - предметників

В роботі МО вчителів в різних видах діяльності передбачається вирішення наступних завдань:

- вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;

- вибір курсів варіативної складової навчального плану;

- експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторських програм і методик;

- затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;

- ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;

- робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;

- взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

- організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

- вивчення передового педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;

- вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;

- розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);

- ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

- звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

- організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

- формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету, до оснащення уроку.

  Функції МО

Робота МО організовується на основі плану роботи освітнього закладу,  методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних плани професійної самоосвіти вчителів. МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач, викладених в розділі. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики. Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

Права МО вчителів

МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, проводити оплату роботи педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів. МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності достатніх засобів навчання.

Обов'язки вчителів методоб’єднання.

Кожен педагог - член МО - зобов'язаний:

- брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

- брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;

- брати активну участь в розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;

- кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України "Про освіту", нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

Організація діяльності МО вчителів.

МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи. У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів; практичний семінар з організацією тематичних відкритих уроків, позакласних заходів. Засідання МО вчителів оформляються у вигляді протоколів. В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на зберігання план роботи, зошит протоколів засідань МО, звіт про виконану роботу. 

Аналіз результатів роботи МО за звітний період

Об'єкти аналізу:

· характеристика якості (творчого потенціалу) кадрового складу членів МО;

· статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динамічний аспект за останній рік);

· статистичні дані, які характеризують об'єм і якість надання виховних послуг;

· виявлення проблемного поля (формулювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи заходів по їх усуненню);

· стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактиці протиправних дій, проведенню сумісних виховних заходів.

Зразковий алгоритм аналізу:

· Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати просування в освоєнні методичної проблеми, самоосвіта);

· Характеристика пріоритетних напрямів роботи МО в минулому навчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямами регіону, освітньої установи; результативність роботи.

· Формулювання цілей і завдань діяльності на наступний навчальний рік з вказівкою передбачуваного результату по кожному напряму роботи.

· Конкретний, особистий внесок кожного члена МО в рішення тієї або іншої задачі.

Завдання МО на новий навчальний рік.

Вимоги до формування цілей:

· головна підстава для висунення цілі - дані аналізу наявних освітніх потреб і утруднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами;

· цілі повинні бути актуальними, адекватними завданням розвитку регіональної освітньої системи;

· цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації;

· цілі повинні мати мотивуючий, стимулюючий і спонукаючий характер;

· цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.

Вдосконалення професійної компетентності членів МО

· Підвищення кваліфікації (курси ПК, семінари, конференції).

· Цільові взаємо відвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями.

· Вивчення нормативних документів МОН України.

· Вивчення методики організації навчальної та виховної діяльності при взаємодії з органами культури і спорту, соціального захисту, медичних і правоохоронних органів.

· Організація роботи по вивченню досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень